A SEEMIG célja, hogy megbízható adatokat szolgáltasson a dél-kelet európai migrációs, munkaerõ-piaci és demográfiai folyamatokról. A projekt abból a felismerésbõl született, hogy a migrációs, humán tõkét és munkaerõ-piacot érintõ folyamatok összefüggéseinek vizsgálata megköveteli a meglévõ adatbázisok nagymértékû fejlesztését, az adatok minõségének javítását. Ezért a projekt leg-fõbb célkitûzése, hogy a migrációs folyama-tokkal kapcsolatos meglévõ adatokat összegyûjtse, és javítsa az adatgyûjtés módjait annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók számára már jobb minõségû adatokon nyugvó stratégiai ajánlásokat fogalmazzon meg. A 21. században egyre nagyobb jelentõséggel bíró folyamat a migráció. Ez önmagában nem újdonság, de a közvélemény talán kevésbé van tudatában, hogy még hány folyamattal van komplex kapcsolatban a nemzetközi vándorlás. A termékenység csökkenése vagy alacsony szintje a legtöbb európai országban a bevándorlásra fordítja a figyelmet, míg hosszú távon arra számíthatunk, hogy a születésszámok országok közötti különbségeinek csökkenése megszünteti a migrációs nyomást azokban az országokban, amelyek hagyományosan kibocsátó országnak számítanak. A migráció ugyanakkor szintén hatással lehet azokra a folyamatokra és problémákra, amelyekkel a munkaerõ-piaci változások kapcsán (munkahelyek elvesztése, hosszú távú munka-nélküliség és az ebbõl fakadó problémák), vagy a gazdaság strukturális változásaival kapcsolatban tapasztalunk. Az a fajta negatív attitûd, amellyel a legtöbb európai társa-dalom viseltet a migránsokkal szemben, kétségtelenül a változó társadalmi környezetben zajló éles társadalmi versengés számlájára írható. Délkelet-Európa különösen érdekes ebbõl a szempontból. Nem pusztán azért, mert problémákkal terhelt régiónak számít, hanem mert különbözõ migrációs trendeket tudhat magáénak az elmúlt 60 évbõl, és ezek a fejlõdési trendek eltérõ következményeket vonnak maguk után (lásd a Data szekciót az angol nyelvû hírlevél elsõ számában). Migráció és gazdasági prosperitás szempontjából vannak országok, amelyek gazdasági mutatóik alapján mindig a világ átlag felett helyezkedtek el, és az általános európai tendenciát követve kibocsátó országokból váltak befogadó országokká. Ilyen többek között Olaszország, Magyarország és Ausztria. Moldova és Ukrajna éppen az ellenkezõ tendenciát követték és gazdasági helyzetük relatív romlásával párhuzamosan váltak kibocsátó országokká. Miért tapasztaljuk ezeket a különbségeket? Miért van az, hogy egyre több volt szocialista délkelet-európai ország támaszkodik az elvándorlók által hazaküldött pénzösszegekre? Milyen regionális, nemzeti szintû és helyi következményei vannak a fenti folyamatoknak? Hogyan tudjuk követni és mérni ezeket a trendeket, hogyan lehet a tudományos kutatások alapján befolyásolni a folyamatokat? Komoly kérdések, amelyekre a SEEMIG válaszokat keres annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók a leginkább érintett társadalmi csoportokat segítõ lépéseket tehessék meg.

A projekt fõbb tevékenységei:

– A hosszú távú migrációs, demográfiai, munkaerõ-piaci és humán tõke folyamatok elemzését és mérését meg-alapozó fogalmi háttér kialakítása.

– Történeti ország-profilok megalkotása, amelyek segítségével áttekinthetjük az eddigi tendenciákat, kitapint-hatjuk a folyamatok mögött meghúzódó mechanizmusokat, valamint megvizsgálhatjuk, hogy milyen folyama-tokra számíthatunk a jövõben.
– A meglévõ adatbázisok áttekintése után egy koherensebb, határokon átívelõ migrációs és migrációs folyamatokkal kapcsolatos délkelet-európai adatbázis létrehozása.
– Az elvándorlásra vonatkozó új típusú adatok gyûjtése Magyarországon és Szerbiában, innovatív kutatási módszerek segítségével.
– Népesség-elõreszámítások áttekintése, és Magyarországon valamint Szlovákiában új elõre-számítások elvégzése, amelyek bemutatják, hogy a migrációs folyamatok milyen hatással lesznek Délkelet-Európa társadalmaira.
– Elõrejelzési technikák (ún. foresight exercise) segítségével helyi, regionális és nemzeti szintû stratégiák kidolgozásának elõsegítése.
– Helyi, regionális és nemzeti szintû közigazgatási szereplõk és politikai döntéshozók segítése a migrációs folyamatok kezelését célzó stratégiák kialakításában, valamint a hatékony adatgyûjtésben.

Projektvezetõ: Melegh Attila

További információ a projekt honlapján: www.seemig.eu